De producten van Asopos Consult
De belangrijkste producten van Asopos Consult zijn beleidsadvies, projectleiding / projectontwikkeling en procesmanagement. Daarnaast schrijf ik columns. Enkele daarvan vindt u onder aan deze pagina.

Beleidsadvies
Het formuleren van beleid vraagt inlevingsvermogen, vakkennis en een goed georganiseerd proces. Mijn meest specifieke ervaring met het opstellen van beleid betreft gemeentelijke waterplannen, structuurvisies, gemeentelijke rioleringsplannen, waterstructuurplannen en diverse producten op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer.

Projectleiding / Projectontwikkeling
Het grootste deel van mijn werkende bestaan ben ik werkzaam als projectleider bij de ontwikkeling van beleid en bij de realisatie van projecten. Daarbij ligt de nadruk op ruimtelijke ordening en stedelijk waterbeheer. Ik ontwikkel nu een project op het gebied van duurzame energie. Duurzame projectontwikkeling ga ik de komende jaren verder uitbreiden.

Procesmanagement
Er bestaat geen goed project zonder een goed planproces. Bij complexe ruimtelijke opgaven zijn draagvlak, informatiemanagement en bestuurlijk – inhoudelijke afstemming essentieel. Ik heb in diverse planprocessen ervaring als bestuurder, projectmanager en deelnemer. Ik ben in staat om de brug te bouwen tussen doelgroepen, tussen politiek en burger, tussen inhoud en beeldvorming. Goed procesmanagement vormt de sleutel tot een geslaagd resultaat.

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling wordt vaak als een op zichzelf staande opgave geformuleerd, maar is dat eigenlijk niet. Het vormt een nieuwe laag binnen het dagelijkse leven, de projecten die we uitvoeren en de eisen die we aan elkaar stellen. Implementatie van duurzame ontwikkeling vergt  doorwerking van afspraken in werkprocessen en procedures, en bovenal een doelgerichte en realistische aanpak. Met mijn ervaring in projecten in ruimtelijke ordening, weg- en waterbouw, waterbeheer en energie bouw ik vol gedrevenheid aan een duurzame toekomst.

Interimfuncties
Voor tijdelijke opdrachten en veranderingstrajecten breng ik graag mijn ervaring in.  Ik ben mens- en doelgericht. Mensen maken een organisatie, structuren zijn dragers van human resource. Mijn filosofie van management gaat uit van kennen en gekend worden, respect, duidelijkheid en transparantie.